1.1 Yu-Gi-Oh! Power of Chaos YUGI THE DESTINY


-Download 10 Part(118MB):
http://www.ziddu.com/download/413183...art01.rar.html
http://www.ziddu.com/download/413184...art02.rar.html
http://www.ziddu.com/download/413184...art03.rar.html
http://www.ziddu.com/download/413183...art04.rar.html
http://www.ziddu.com/download/413183...art05.rar.html
http://www.ziddu.com/download/413280...art06.rar.html
http://www.ziddu.com/download/413280...art07.rar.html
http://www.ziddu.com/download/413280...art08.rar.html
http://www.ziddu.com/download/413298...art09.rar.html
http://www.ziddu.com/download/413298...art10.rar.html

1.2 Yu-Gi-Oh! Power of Chaos KAIBA THE REVENGEDownload 20 Part(235MB):
http://www.ziddu.com/download/419949...art01.rar.html
http://www.ziddu.com/download/419949...art02.rar.html
http://www.ziddu.com/download/419949...art03.rar.html
http://www.ziddu.com/download/419949...art04.rar.html
http://www.ziddu.com/download/419949...art05.rar.html
http://www.ziddu.com/download/420009...art06.rar.html
http://www.ziddu.com/download/420009...art07.rar.html
http://www.ziddu.com/download/420009...art08.rar.html
http://www.ziddu.com/download/420068...art09.rar.html
http://www.ziddu.com/download/420068...art10.rar.html
http://www.ziddu.com/download/420068...art11.rar.html
http://www.ziddu.com/download/420159...art12.rar.html
http://www.ziddu.com/download/420160...art13.rar.html
http://www.ziddu.com/download/420160...art14.rar.html
http://www.ziddu.com/download/420160...art15.rar.html
http://www.ziddu.com/download/420280...art16.rar.html
http://www.ziddu.com/download/420280...art17.rar.html
http://www.ziddu.com/download/420280...art18.rar.html
http://www.ziddu.com/download/420364...art19.rar.html
http://www.ziddu.com/download/420364...art20.rar.html

1.3 Yu-Gi-Oh! Power of Chaos JOEY THE PASSION- Download 19 Part (230MB):
http://www.ziddu.com/download/421492...art01.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421492...art02.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421492...art03.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421493...art04.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421523...art05.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421523...art06.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421523...art07.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421523...art08.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421647...art09.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421647...art10.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421646...art11.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421647...art12.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421711...art13.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421711...art14.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421711...art15.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421760...art16.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421760...art17.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421760...art18.rar.html
http://www.ziddu.com/download/421760...art19.rar.html

*Cấu hình:
THẤP NHẤT:
-Windows XP/ME/2000/98SE
-450 MHz Pentium II (or equivalent)
-128 MB RAM
-DirectX 8.1
-300 MB free hard disk space
-Keyboard and Mouse
ĐỀ NGHỊ:
-Windows XP/2000
-650 MHz Pentium III or Athlon processor
-Supported chipsets:NVIDIA GeForce FX, GeForce4, GeForce3, GeForce2, GeForce 256, TNT2
ATI Radeon 9800, 9700, 9600, 9200, 9000, 8500, 7500, 7200, 7000

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: