Farsight Calculator 3.6

Mediafire | 6.16 MB

Farsight Calculator là một máy tính dễ sử dụng cho phép bạn có thể để tiết kiệm thời giàn trong quá trình tính toán của bạn, với hơn một trăm chức năng đang hỗ trợ, bao gồm cả algebraic, trigonometric, hyperbolic, ngày, thống kê, tài chính và functions.In Farsight Thêm vào đó để tính toán có chứa một bộ các công cụ mạnh mẽ, chẳng hạn như “Finance box“, date calculations” và “Unit convertor” ...Farsight Calculator 3.6

Mediafire | 6.16 MB

Farsight Calculator is a easy-to-use programmable calculator which allows you to save your calculating process as a program or function,and perform arithmetic operations in either RPN (Reverse Polish Notation) or ALG (Algebraic) mode.more than one hundred functions are supported, including algebraic, trigonometric, hyperbolic, date, statistical, and financial functions.In addition to Farsight Calculator contains a set of powerful tools,such as “Finance box”,”date calculations” and “Unit convertor” etc.

Main Features
1.Programmable
Create your own calculation program in a simple way.
2.RPN&ALG Mode
Farsight Calculator can be set to perform arithmetic operations in either RPN (Reverse Polish Notation) or ALG (Algebraic) mode.
3.Date Calculations
Determine information about a specific date, or calculate the date 90 days from today.
4.Financial Functions
Calculate loan payments, depreciation, cash flows, and interest rate conversions.
5.Unit Conversions
Over 100 units of measure in six categories makes converting easy.
6.Change Skinhttp://www.mediafire.com/?yhymznkkhym

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: