1. Ngày mùng 1 đầu tháng vào thứ mấy sẽ có Thừ sáu Ngày 13?
2. Ốc sên có mấy lỗ mũi nhỉ?
3. Trong từ ngữ Việt nam có chử nào tời 7 chử cái?
4. Có một dòng suối một cô thôn nữ cỏi hết quần áo rồi xuống suối tắm. Là gợi ý cho ta câu gì?