Lời bình cho ảnh vui
Nhắc con đã mấy lần rồi

“Thằng” chuột... vi tính để chơi, cấm nhằn!

Thuyền kia sao bé tí teo
Thế mà ông ấy vẫn chèo, vẫn bơi?


Đừng cho phụ nữ mượn xe
Kẻo rồi lại bị tréo ngoe thế này!


Mẹ dù đi vắng không lo
Vườn bên đã có chị bò cho “ti”!


Chủ không biết lái thì thôi
Lại còn "mua miếc" xe hơi làm gì?