Kh¸i niÖm “Bå”
O¼n tï t×, o¼n tï t×
Gi÷a bå vµ vî cã g× kh¸c nhau
Vî nh­ c¬m nguéi thiu l©u
Bå nh­ phë sèt, n¹m gÇu, t¸i dª
Vî lµ côc than kÝp lª
Bå nh­ bét läc m¸t tª c¶ ng­êi
Vî lµ c¸nh hoa tµn r¬i
Bå lµ nô th¾m l¶ l¬i xu©n th×
Vî lu«n quµu qu¹u chi ly
Bå th× h¬n hín nhÊt nh× xªnh xang
Bå lµ c¸i tói ba gang
§Êt ®ai, nhµ cöa, b¹c, vµng ®Çy v¬i
Bå kh«ng nh­ vî l¾m lêi
ChØ ®ong ®­a ®· ®Êt trêi ®¶o ®iªn
Bå lµ c¸i kÐt ®ùng tiÒn
Bao nhiªu còng Ýt vèn riªng ®Ó giµnh
Bå lu«n gäi xÕp b»ng anh
Chç ®«ng “chó”, “b¸c” râ rµnh rÊt ngoan
Bå lµ ®Öm mót Kim §an
Lµ n¬i ®Ó xÕp ký trµn cung m©y
Bå lµ mét thø men say
Nh¾n tin XÕp göi ®ªm ngµy lØm dim
Bå lµ thuèc phiÖn - moãc phin
C«ng danh sù nghiÖp chÕt ch×m ®i tong
Bå lµ mé mí bßng bong
DÝnh nh­ nhùa mÝt ®õng hßng gì ra
cßn tiÒn cßn ®Õn víi ta
HÕt tiÒn Bå bá Ta ®i cÆp bå.