Kh¸i niÖm chång
Bu«n d­a lª chÞ em ¬i
L¹i ®©y héi th¶o víi t«i vÒ chång
Chång nh­ c¸i gËy Ngé Kh«ng
Phßng thñ th× cøng, tÊn c«ng l¹i mÒm
Chång nh­ chËu c¶nh ngoµi thÒm
§Ñp th× ®Ñp thËt nh­ng ®ªm trém r×nh
Chång nh­ cét c¸i nhµ m×nh
§Ó th× v­íng, bá sËp thµnh... rÊt nguy
Chång nh­ chai r­îu biÕt ®i
DÆt dµ dÆt dÑo nhiÒu khi ®æ kÒnh
Chång nh­ tÊm ph¶n c«ng vªnh
Ta kh«ng nghñ ®­îc dËp dÒnh suèt ®ªm
Chång nh­ mét con tr©u ®iªn
Ruéng nhµ cµy lái, cµy thªm ruéng ng­êi
Suèt ngµy chÌ chÐn rong ch¬i
Tèi vÒ l¹i b¶o r»ng t«i häp hµnh
Chång giµ vÉn thÝch gäi anh
Ra ®­êng ch¶o chíp liÕc nhanh c¸c nµng
Cã tiÒn chång rÊt huªnh hoang
HÕt tתn róm rã nhòn nhµng chi chi
Chång nh­ mét c¸i bót bi
Ta viÕt: HÕt mùc, ng­êi ghi: Trµn nhoÌ
V¨n chång, chång rÊt hay khoe
Vî ng­êi, chång chØ nh¨m nhe lµm chång
Chång nh­ c¸i ¸ch, c¸i g«ng
Kh«ng cã còng cùc: Chæng m«ng mµ gµo
Ch­a chång cßn ­íc, cßn ao
Cã chång bËn bÞu lao ®ao mét ®êi
ChÞ em phô n÷ ta ¬i
Vïng lªn chång - vî ®æi ng«i trËn nµy
X¾n quÇn vÐn v¸y ra tay
QuyÕt t©m tranh ®Êu tõ nay lµm chång.