§Þnh nghÜa vî
Ngåi buån më s¸ch Tµu tra
Xem hä ®Þnh nghÜa vî lµ c¸i chi?
Më xem s¸ch Mü, ¢u, Phi
Vî lµ c¸i gØ, c¸i g×... vî ¬i?
B¾c thang lªn hái «ng Trêi
V× sao nhÊt vî nh× Giêi hë ¤ng?
Ph¹m trï vî thËt mªnh m«ng
Lµm bao nhiªu ®øc «ng chång khæ th©n...
Vî lµ tñ ®ùng ¸o quÇn
Mèt nµy mèt nä tõ ch©n ®Õn ®Çu
Vî lµ mét chiÕc “U©y Tµu”
§Ó th× ®Ñp, c­ìi th× ®au c¶ ng­êi...
Nép tiÒn vî toe toÐt c­êi
Xin tiÒn vî qu¸t: “Chång... ­¬i lµ chång”
Vî lµ c¸n bé thuÕ vïng
Thu rãc, thu ®ñ, vÐt tõng h¹t ng«
§Õn kú nép thuÕ mµ lo
Kh«ng miÔn gi¶m ch¼ng xin cho kú kÌo
Vî lµ hå n­íc trong veo
Ta nh­ sái nÐm ao bÌo bâ chi
Cã ta vî khãc tØ ti
V¾ng ta vî l¹i h× h× ha ha
Vî lµ c¸i tói ®ùng quµ
Tãp ta tãp tÐp thÕ mµ vui ghª
Vî lµ bµ bu«n d­a lª
Khen chång th× Ýt, chØ chª th× nhiÒu
§«i khi vî còng nãi ®iªu
GhÐt chång l¹i b¶o r»ng yªu míi kú!
Vî lµ th¸m tö tinh vi
M¾t thÇn theo dâi b­íc ®i cña chång
Vî lµ mét chiÕc c«ng n«ng
Ta lµ tµi xÕ nh­ng kh«ng cã b»ng
Vî lµ mét cç xe t¨ng
Ta nh­ ph¸o tÐp hung h¨ng b¾n bõa
Vî lu«n c¶nh gi¸c phßng ngõa
G¸i quª, g¸i tØnh ch¼ng chõa mét ai
VÐo von vî nãi nh­ ®µi
Suèt ngµy ra r¶ ®iÕc tai xãm giÒng
Vî lµ Thñ tr­ëng uy quyÒn
Trong nhµ ta chØ lÝnh quÌn vî ¬i
Vî lu«n lu«n ®óng ë ®êi
ThÕ nªn nhÊt vî, nh× giêi ch¼ng sai!
Cµng xem cµng thÊy vî oai
¸, ¢u, Phi, Mü, M· Lai, NhËt, Tµu...
ViÖt Nam ... tÊt c¶ gièng nhau
Vî lµ duy nhÊt thuéc lµu kÎo nguy
Lµng quª cho tíi kinh kú
Vî lµ sè mét ta th× sè... kh«ng!
Khæ thay c¸i kiÕp lµm chång
Oai th× oai thËt nh­ng kh«ng... vÞ g×.