eo dọc nhưng kết thúc ko có chỉ có nước tưởng tượng