Các bạn suy nghĩ dùm mình cái nhen:

Hỏi các bạn khi máy bay đang bay ở trên trời, chẳng may bị hết xăng.
Thì hỏi các bạn cái gì rớt xuống trước?