Phần mềm lịch ảnh dành cho in ấn, màn hình desktop, PDF, copy. Nó có nhiều mẫu đẹp và chức năng đầy sáng tạo.
Yêu cầu hệ thống:CPU Pentium, RAM 128MB, Graphic 1024x768x32bit