Bài Thứ 1 là Bang Bang Girl - ([L]ouis Album)
VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...

Bài Thứ 2 là Just Love - Lady Gaga - ([L]ouis Album)
VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...

Bài Thứ 3 là Carmali - nhạc of Micheal Jackson Remix - ([L]ouis Album)
VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...