F x I = AB
F x A = BI
F x B = CH
F x E = GB
F x F = HI
F x J = ID
F x H = IF
F x G = JH
F x C = F

bạn đoán đây là cử chương mấy đây ?
Ai giải được bảng cửu chương này hem, he he he!