StudioLine Web v3.50.52.0 Multilingual | 94,82MB

StudioLine Web tích hợp các chức năng dành cho việc thiết kế website chuyên nghiệp, từ việc đưa Website hoạt động cho đến việc bảo trì... nói chung 5 sao

Một vài chức năng chính:
- Page Editor - The heart of StudioLine Web
- Layout Editor - The powerful tool to give web sites a constant look and feel
- Image Galleries - Build the sophisticated galleries you dreamed of
- Special Graphic Effects
- Site Management - everthing to control even large web sites
- Publishing Management - FTP uploading the intelligent way.
- Support for RAW Files

ОS: Windows ME/2000/XP/Vista
Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: