Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Mà sao anh nỡ tụt quần em ra
Tụt quần anh lại chẳng tha
Anh lấy miếng thịt anh tra ngay vào

Là cái gì? nhỉ gợi ý nha 1 món ăn