các pác vào đây đọc để biết vpop là thế nào


http://vnca.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=52224