Nếu bạn đang sử dụng FF 3.0 và có vể chán caí giao diện soi thì đây 20 cái giao diện ở đây hy vọng sẻ làm bạn đỡ ngao ngán và thích thú hơn nửa khi sử dụng FF,FF luôn tỏ ra mạnh mẽ cả về bên trong lẫn bên ngoài ủng hộ FF nào
1. Silvermel


2. Aero Fox


3. Mac OSX


4. NASA Night Launch


5. Mostly Crystal


6. PimpZilla


7. Nemesis


8. BlackX 2


9. GrApple


10. Vista Aero


11. ChromiFox


12. Elementary FireFox


13. Gradient iCool


14.Vista On XP


15. Aquatint Black Gloss


16. MonoChrome


17. Noia 2.0 Extreme


18. Utopia FFSE White


19.Heaven Cube


20.iFox Metal


Hy Vọng bạn sẻ thích các thứ này…hehe