aronics Anti-executable đảm bảo tổng số endpoint sản xuất bằng cách chỉ cho phép được phê duyệt các ứng dụng để chạy trên một máy tính. Bất kỳ các chương trình khác-cho dù họ là không mong muốn, unlicensed, hoặc đơn giản là không cần thiết-bị chặn từ bao giờ thực hiện.

Anti-executable khả năng cung cấp cho thi hành tổng số tuân thủ tuyệt đối yên tâm. Được hưởng lợi từ các tổ chức sản xuất phiên mỗi người và mỗi thời gian, trong khi CNTT được bảo đảm rằng các máy tính được sử dụng có thể chấp nhận tuân thủ với các chính sách, quy định các yêu cầu, phần mềm và triển khai theo kế hoạch.

Download
http://w19.easy-share.com/1903079709.htmlXem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: