Hình em này đã từng có 1 bộ ở link dưới

http://www.vnmon.com/diendan/showthread.php?t=3032


Nay có thêm vài tấm nữa bổ sung . Anh em vào link kia xem thêm nhé