Asia 60: Chủ đề TẾT
Xuân Thanh Bình - Xuân Chinh Chiến - Xuân Tha Hương


Đây là bản Cut Edition, đã đc lược bỏ đi những đoạn có nội dung phản động, chống phá nhà nước Việt Nam. Vì đây là vấn đề nhạy cảm nên sản phẩm của ASIA ko đc bày bán chính thức tại Việt Nam như Vân Sơn hay Paris By Night, do đó NhacHot chỉ post bản Cut do IYG Rip mà thui. Nếu muốn kiếm bản full thì chắc chỉ còn đường mua đĩa.
Disc 1Disc 2