1. Người đàn ông không mặc gì nằm úp xuống nền đất thì gọi là gì?
2. Nằm úp xuống 1 hòn đá?
3. Người đàn ông không mặc gì cõng nhau?
4. Người đàn ông không mặc gì nhảy xuống bể cá cảnh?
5. Người đàn ông không mặc gì ngồi sau xe đạp?
6. Người đàn ông không mặc gì nằm đắp chăn bông ngủ?