Cài dặt:

1, Download

2, giải nén(nếu các bạn down ở bảng 1[200Mb 1 part]) sẽ có 76 files (1 file exe và 75 file rar) và giải nén tiếp

3, Tìm file có tên là "_totem_crack".
Chạy file và nhớ không dược cài vào thư mục này:
"MainPath"="C:\\Program Files\\vghd\\"
"DataPath"="C:\\Program Files\\vghd\\Data\\"
"ModelsPath"="C:\\Program Files\\vghd\\Models\\"

Phải chạy vào thư mục ở ngay trên ổ dĩa ví dụ như:
"MainPath"="D:\\vghd\\"
"DataPath"="D:\\vghd\\Data\\"
"ModelsPath"="D:\\vghd\\Models\\"

TOTAL SIZE: 7,02 GB


Download:
Code:
http://rapidshare.com/files/150704684/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part01.rar 
http://rapidshare.com/files/150704695/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part02.rar 
http://rapidshare.com/files/150704679/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part03.rar 
http://rapidshare.com/files/150704670/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part04.rar 
http://rapidshare.com/files/150704691/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part05.rar 
http://rapidshare.com/files/150707213/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part06.rar 
http://rapidshare.com/files/150707343/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part07.rar 
http://rapidshare.com/files/150707334/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part08.rar 
http://rapidshare.com/files/150707367/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part09.rar 
http://rapidshare.com/files/150707373/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part10.rar 
http://rapidshare.com/files/150709819/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part11.rar 
http://rapidshare.com/files/150709856/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part12.rar 
http://rapidshare.com/files/150709887/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part13.rar 
http://rapidshare.com/files/150709968/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part14.rar 
http://rapidshare.com/files/150709974/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part15.rar 
http://rapidshare.com/files/150712540/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part16.rar 
http://rapidshare.com/files/150712573/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part17.rar 
http://rapidshare.com/files/150712642/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part18.rar 
http://rapidshare.com/files/150712655/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part19.rar 
http://rapidshare.com/files/150712708/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part20.rar 
http://rapidshare.com/files/150714991/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part21.rar 
http://rapidshare.com/files/150715093/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part22.rar 
http://rapidshare.com/files/150715121/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part23.rar 
http://rapidshare.com/files/150715152/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part24.rar 
http://rapidshare.com/files/150715190/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part25.rar 
http://rapidshare.com/files/150717381/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part26.rar 
http://rapidshare.com/files/150717576/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part27.rar 
http://rapidshare.com/files/150717604/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part28.rar 
http://rapidshare.com/files/150717584/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part29.rar 
http://rapidshare.com/files/150717596/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part30.rar 
http://rapidshare.com/files/150719931/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part31.rar 
http://rapidshare.com/files/150720023/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part32.rar 
http://rapidshare.com/files/150720092/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part33.rar 
http://rapidshare.com/files/150720180/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part34.rar 
http://rapidshare.com/files/150720179/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part35.rar 
http://rapidshare.com/files/150722348/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part36.rar 
http://rapidshare.com/files/150722472/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part37.rar 
http://rapidshare.com/files/150722505/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part38.rar 
http://rapidshare.com/files/150722521/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part39.rar 
http://rapidshare.com/files/150722536/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part40.rar 
http://rapidshare.com/files/150724731/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part41.rar 
http://rapidshare.com/files/150724892/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part42.rar 
http://rapidshare.com/files/1507249 b68 07/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part43.rar http://rapidshare.com/files/150724949/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part44.rar 
http://rapidshare.com/files/150724997/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part45.rar 
http://rapidshare.com/files/150727068/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part46.rar 
http://rapidshare.com/files/150727151/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part47.rar 
http://rapidshare.com/files/150727183/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part48.rar 
http://rapidshare.com/files/150727276/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part49.rar 
http://rapidshare.com/files/150727395/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part50.rar 
http://rapidshare.com/files/150729479/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part51.rar 
http://rapidshare.com/files/150729610/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part52.rar 
http://rapidshare.com/files/150729616/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part53.rar 
http://rapidshare.com/files/150729778/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part54.rar 
http://rapidshare.com/files/150729787/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part55.rar 
http://rapidshare.com/files/150731790/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part56.rar 
http://rapidshare.com/files/150731962/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part57.rar 
http://rapidshare.com/files/150731974/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part58.rar 
http://rapidshare.com/files/150732244/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part59.rar 
http://rapidshare.com/files/150732257/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part60.rar 
http://rapidshare.com/files/150734126/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part61.rar 
http://rapidshare.com/files/150734317/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part62.rar 
http://rapidshare.com/files/150734353/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part63.rar 
http://rapidshare.com/files/150734587/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part64.rar 
http://rapidshare.com/files/150734745/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part65.rar 
http://rapidshare.com/files/150736524/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part66.rar 
http://rapidshare.com/files/150736675/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part67.rar 
http://rapidshare.com/files/150736751/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part68.rar 
http://rapidshare.com/files/150737016/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part69.rar 
http://rapidshare.com/files/150737117/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part70.rar 
http://rapidshare.com/files/150738788/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part71.rar 
http://rapidshare.com/files/150738841/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part72.rar 
http://rapidshare.com/files/150738848/VirtuaGirl_HD_by_xtreme55.part73.rar
Hoặc
Code:
http://rapidshare.com/files/152845285/vghf.part01.rar http://rapidshare.com/files/152845286/vghf.part02.rar http://rapidshare.com/files/152843641/vghf.part03.rar http://rapidshare.com/files/152845655/vghf.part04.rar http://rapidshare.com/files/152845964/vghf.part05.rar http://rapidshare.com/files/152858655/vghf.part06.rar http://rapidshare.com/files/152858845/vghf.part07.rar http://rapidshare.com/files/152858935/vghf.part08.rar http://rapidshare.com/files/152859312/vghf.part09.rar http://rapidshare.com/files/152859499/vghf.part10.rar http://rapidshare.com/files/152859637/vghf.part11.rar http://rapidshare.com/files/152864308/vghf.part12.rar http://rapidshare.com/files/152864725/vghf.part13.rar http://rapidshare.com/files/152865214/vghf.part14.rar http://rapidshare.com/files/152866003/vghf.part15.rar http://rapidshare.com/files/152866381/vghf.part16.rar http://rapidshare.com/files/152866443/vghf.part17.rar http://rapidshare.com/files/152866664/vghf.part18.rar http://rapidshare.com/files/152866824/vghf.part19.rar http://rapidshare.com/files/152866911/vghf.part20.rar http://rapidshare.com/files/152867463/vghf.part22.rar http://rapidshare.com/files/152867610/vghf.part21.rar http://rapidshare.com/files/152867688/vghf.part23.rar http://rapidshare.com/files/152867983/vghf.part25.rar http://rapidshare.com/files/152868074/vghf.part24.rar http://rapidshare.com/files/152868693/vghf.part26.rar http://rapidshare.com/files/152869011/vghf.part27.rar http://rapidshare.com/files/152869955/vghf.part28.rar http://rapidshare.com/files/152869343/vghf.part29.rar http://rapidshare.com/files/152871293/vghf.part30.rar http://rapidshare.com/files/152873537/vghf.part31.rar http://rapidshare.com/files/152874160/vghf.part32.rar http://rapidshare.com/files/152879464/vghf.part33.rar http://rapidshare.com/files/152880294/vghf.part34.rar http://rapidshare.com/files/152880792/vghf.part35.rar http://rapidshare.com/files/152880729/vghf.part36.rar


pass:Upload_by_Shinody33
Hoặc
Code:
http://rapidshare.com/files/152378811/dl.php_file_vghd.part01.exe
http://rapidshare.com/files/152379693/dl.php_file_vghd.part02.rar
http://rapidshare.com/files/152380560/dl.php_file_vghd.part03.rar
http://rapidshare.com/files/152381258/dl.php_file_vghd.part04.rar
http://rapidshare.com/files/152383797/dl.php_file_vghd.part05.rar
http://rapidshare.com/files/152384417/dl.php_file_vghd.part06.rar
http://rapidshare.com/files/152385670/dl.php_file_vghd.part07.rar
http://rapidshare.com/files/152425548/dl.php_file_vghd.part08.rar
http://rapidshare.com/files/152388280/dl.php_file_vghd.part09.rar
http://rapidshare.com/files/152388903/dl.php_file_vghd.part10.rar
http://rapidshare.com/files/152390071/dl.php_file_vghd.part11.rar
http://rapidshare.com/files/152390717/dl.php_file_vghd.part12.rar
http://rapidshare.com/files/152423544/dl.php_file_vghd.part13.rar
http://rapidshare.com/files/152394187/dl.php_file_vghd.part14.rar
http://rapidshare.com/files/152394955/dl.php_file_vghd.part15.rar
http://rapidshare.com/files/152396470/dl.php_file_vghd.part16.rar
http://rapidshare.com/files/152427220/dl.php_file_vghd.part17.rar
http://rapidshare.com/files/152428037/dl.php_file_vghd.part18.rar
http://rapidshare.com/files/152428836/dl.php_file_vghd.part19.rar
http://rapidshare.com/files/152430067/dl.php_file_vghd.part20.rar
http://rapidshare.com/files/152430743/dl.php_file_vghd.part21.rar
http://rapidshare.com/files/152431385/dl.php_file_vghd.part22.rar
http://rapidshare.com/files/152433102/dl.php_file_vghd.part23.rar
http://rapidshare.com/files/152433897/dl.php_file_vghd.part24.rar
http://rapidshare.com/files/152449046/dl.php_file_vghd.part25.rar
http://rapidshare.com/files/152450436/dl.php_file_vghd.part26.rar
http://rapidshare.com/files/152450847/dl.php_file_vghd.part27.rar
http://rapidshare.com/files/152452289/dl.php_file_vghd.part28.rar
http://rapidshare.com/files/152452653/dl.php_file_vghd.part29.rar
http://rapidshare.com/files/152454682/dl.php_file_vghd.part30.rar
http://rapidshare.com/files/152456011/dl.php_file_vghd.part31.rar
http://rapidshare.com/files/152456605/dl.php_file_vghd.part32.rar
http://rapidshare.com/files/152456942/dl.php_file_vghd.part33.rar
http://rapidshare.com/files/152457266/dl.php_file_vghd.part34.rar
http://rapidshare.com/files/152465771/dl.php_file_vghd.part35.rar
http://rapidshare.com/files/152465794/dl.php_file_vghd.part36.rar
http://rapidshare.com/files/152466961/dl.php_file_vghd.part37.rar
http://rapidshare.com/files/152467853/dl.php_file_vghd.part38.rar
http://rapidshare.com/files/152468228/dl.php_file_vghd.part39.rar
http://rapidshare.com/files/152577360/dl.php_file_vghd.part40.rar
http://rapidshare.com/files/152578269/dl.php_file_vghd.part41.rar
http://rapidshare.com/files/152578894/dl.php_file_vghd.part42.rar
http://rapidshare.com/files/152579187/dl.php_file_vghd.part43.rar
http://rapidshare.com/files/152579959/dl.php_file_vghd.part44.rar
http://rapidshare.com/files/152819581/dl.php_file_vghd.part45.rar
http://rapidshare.com/files/152819994/dl.php_file_vghd.part46.rar
http://rapidshare.com/files/152821201/dl.php_file_vghd.part47.rar
http://rapidshare.com/files/152821888/dl.php_file_vghd.part48.rar
http://rapidshare.com/files/152822700/dl.php_file_vghd.part49.rar
http://rapidshare.com/files/152824665/dl.php_file_vghd.part50.rar
http://rapidshare.com/files/152824948/dl.php_file_vghd.part51.rar
http://rapidshare.com/files/152825720/dl.php_file_vghd.part52.rar
http://rapidshare.com/files/152826142/dl.php_file_vghd.part53.rar
http://rapidshare.com/files/152826619/dl.php_file_vghd.part54.rar
http://rapidshare.com/files/152833323/dl.php_file_vghd.part55.rar
http://rapidshare.com/files/152834330/dl.php_file_vghd.part56.rar
http://rapidshare.com/files/152834950/dl.php_file_vghd.part57.rar
http://rapidshare.com/files/152835263/dl.php_file_vghd.part58.rar
http://rapidshare.com/files/152839086/dl.php_file_vghd.part59.rar
http://rapidshare.com/files/152839679/dl.php_file_vghd.part60.rar
http://rapidshare.com/files/152839967/dl.php_file_vghd.part61.rar
http://rapidshare.com/files/152840700/dl.php_file_vghd.part62.rar
http://rapidshare.com/files/152841202/dl.php_file_vghd.part63.rar
http://rapidshare.com/files/152843025/dl.php_file_vghd.part64.rar
http://rapidshare.com/files/152843235/dl.php_file_vghd.part65.rar
http://rapidshare.com/files/152843615/dl.php_file_vghd.part66.rar
http://rapidshare.com/files/152844201/dl.php_file_vghd.part67.rar
http://rapidshare.com/files/152844540/dl.php_file_vghd.part68.rar
http://rapidshare.com/files/152845269/dl.php_file_vghd.part69.rar
http://rapidshare.com/files/152845588/dl.php_file_vghd.part70.rar
http://rapidshare.com/files/152846044/dl.php_file_vghd.part71.rar
http://rapidshare.com/files/152846360/dl.php_file_vghd.part72.rar
http://rapidshare.com/files/152846606/dl.php_file_vghd.part73.rar
http://rapidshare.com/files/152847248/dl.php_file_vghd.part74.rar
http://rapidshare.com/files/152847474/dl.php_file_vghd.part75.rar
http://rapidshare.com/files/152847509/dl.php_file_vghd.part76.rar
Hoặc
Code:
Girls

8 Carol G / Heavy Sea


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=849 Laura / Pink Garter


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=18257 Jana H / Old school chum


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=36110 Zuzana / Striking beauty


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=38111 Zuzana / Venus college


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=51118 Sandra H / Shopping fever


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=182148 Sandra H / Sensual silk


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=74160 Denisa K / Betty Boobs


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=96167 Jana H / Californian suit


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=83176 Viki / Airline Pilot


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=89189 Ennie / Harvard Dropout


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=91193 Nella – Tequila


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=122194 Nella / Skimmed Milk


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=124196 Nella / Roommate


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=92200 Lucky / Strike


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=134202 Lucky / Horny maid


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=136204 Eufrat / Teen Forever


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=137210 Vicky S / Romantic Suite


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=143211 Vicky S / Golden River


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=144212 Vicky S / Adult Fairy Tale


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=145215 Vicky S and Eufrat / Final Game


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=146223 Sharka Blue / City doll


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=188246 Miss Roxx / Ocean club


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=212268 Keana Moire & Sandra H / Chicago Girls


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=228275 Bernadette / Night flight


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=249276 Nikky Case / Free time


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=220284 Mina / Special unit


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=244285 Nikky Case and Mina / Honolulu


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=274291 Axelle Parker / Pink circus


http://www20.virtuagirlhd.com/us/set.php?setId=255