Để thì nằm im thim thít Hễ động liếm đít thì chạy tứ tung —» Là con gì?