Bạn có bao giờ thắc mắc về tác giả của các ngôn ngữ lập trình như Pascal, Turbo C? Nếu chưa thì đây là lúc để bạn vừa thắc mắc, vừa được giải đáp. Ngay trong turbo.exe của TP70 có chứa tên 51 người đã làm TP70 mặc dù chúng ở một vùng “lạ” của tập tin và được ghi theo qui cách không bình thường. Chương trình Pascal sau đọc turbo.exe và ghi ra tên của họ:
Code:
           uses crt;
         var f:file of char;
           x:char;
           i:longint;
         begin
            clrscr;
            writeln('Cac tac gia cua Turbo     Pascal 7.0');
                writeln('---------------------------');
            assign(f,'turbo.exe');
            reset(f);
            seek(f,393850);
            for i:=1 to 679 do
            begin
              read(f,x);
              if (x=' ') or (x='.') or     (('a'<=x) and (x<='z')) or (('A'<=x) and (x<='Z')) then
                write(x)
                else write(',');
            end;
            close(f);
            readln
         end.
51 người để viết nên TP70 có lẽ vẫn chưa bằng con số 71 của Turbo C++ 3.0, trong đó có rất nhiều người đã viết TP70 và hình như có cả người Việt Nam. Chương trình Pascal đọc tc.exe hiện tên như sau:
Code:
           uses crt;
         var f:file of char;
           x:char;
           i:longint;
         begin
            clrscr;
            writeln('Cac tac gia cua Turbo     C++ 3.0');
                writeln('---------------------------');
            assign(f,’tc.exe’);
            reset(f);  
            seek(f,554011);
            for i:=1 to 972 do
            begin
              read(f,x);
              if x='~' then write(',')     else write(x);
            end;
            close(f);
            readln
         end.


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: