1. Bát Biến Tinh Quân - Sixty Million Dollar Man

http://rapidshare.com/files/108185364/CTT-BatBienTinhQuan.avi.001
http://rapidshare.com/files/108185362/CTT-BatBienTinhQuan.avi.002
http://rapidshare.com/files/108185300/CTT-BatBienTinhQuan.avi.003
http://rapidshare.com/files/108185226/CTT-BatBienTinhQuan.avi.004
http://rapidshare.com/files/108185214/CTT-BatBienTinhQuan.avi.005
http://rapidshare.com/files/108185117/CTT-BatBienTinhQuan.avi.006

http://www.megaupload.com/?f=QDPURQ13

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2. Bịp Vương 2000 - The Tricky Master
http://rapidshare.com/files/108184855/CTT-BipVuong2000.avi.001
http://rapidshare.com/files/108184822/CTT-BipVuong2000.avi.002
http://rapidshare.com/files/108184751/CTT-BipVuong2000.avi.003
http://rapidshare.com/files/108184731/CTT-BipVuong2000.avi.004
http://rapidshare.com/files/108184694/CTT-BipVuong2000.avi.005
http://rapidshare.com/files/108184690/CTT-BipVuong2000.avi.006
http://rapidshare.com/files/108184629/CTT-BipVuong2000.avi.007
http://rapidshare.com/files/108184596/CTT-BipVuong2000.avi.008
http://rapidshare.com/files/108184564/CTT-BipVuong2000.avi.009
http://rapidshare.com/files/108184357/CTT-BipVuong2000.avi.010

http://www.megaupload.com/?f=WGTY1VCY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Chuyên Gia Xảo Quyệt - Tricky Brains
http://rapidshare.com/files/108184285/CTT-ChuyenGiaXaoQuyet.avi.001
http://rapidshare.com/files/108184260/CTT-ChuyenGiaXaoQuyet.avi.002
http://rapidshare.com/files/108184209/CTT-ChuyenGiaXaoQuyet.avi.003
http://rapidshare.com/files/108184204/CTT-ChuyenGiaXaoQuyet.avi.004
http://rapidshare.com/files/108184153/CTT-ChuyenGiaXaoQuyet.avi.005
http://rapidshare.com/files/108184136/CTT-ChuyenGiaXaoQuyet.avi.006
http://rapidshare.com/files/108184143/CTT-ChuyenGiaXaoQuyet.avi.007

http://www.megaupload.com/?f=NRR35RJG
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4. Chuyện Hỉ Trong Nhà - All'S WELL END'S WELL (1997)
http://rapidshare.com/files/108183669/CTT-ChuyenHyTrongNha.avi.001
http://rapidshare.com/files/108183645/CTT-ChuyenHyTrongNha.avi.003
http://rapidshare.com/files/108183633/CTT-ChuyenHyTrongNha.avi.002
http://rapidshare.com/files/108183599/CTT-ChuyenHyTrongNha.avi.004
http://rapidshare.com/files/108183566/CTT-ChuyenHyTrongNha.avi.005
http://rapidshare.com/files/108183519/CTT-ChuyenHyTrongNha.avi.006
http://rapidshare.com/files/108183323/CTT-ChuyenHyTrongNha.avi.007

http://www.megaupload.com/?f=TBVC2CNN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5. . Đại Nội Mật Thám - Forbidden City Cop
http://rapidshare.com/files/108183294/CTT-DaiNoiMatTham.avi.001
http://rapidshare.com/files/108183285/CTT-DaiNoiMatTham.avi.002
http://rapidshare.com/files/108183173/CTT-DaiNoiMatTham.avi.003
http://rapidshare.com/files/108183158/CTT-DaiNoiMatTham.avi.004
http://rapidshare.com/files/108183143/CTT-DaiNoiMatTham.avi.005
http://rapidshare.com/files/108183139/CTT-DaiNoiMatTham.avi.006
http://rapidshare.com/files/108183035/CTT-DaiNoiMatTham.avi.007
http://rapidshare.com/files/108183011/CTT-DaiNoiMatTham.avi.008
http://rapidshare.com/files/108182839/CTT-DaiNoiMatTham.avi.009

http://www.megaupload.com/?f=WAFMS055
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6. Đội Bóng Thiếu Lâm (thuyet minh)- Shaolin Soccer
http://rapidshare.com/files/108182473/VietKungFu.com_ShaolinSoccer.avi .001
http://rapidshare.com/files/108182390/VietKungFu.com_ShaolinSoccer.avi .002
http://rapidshare.com/files/108182350/VietKungFu.com_ShaolinSoccer.avi .003
http://rapidshare.com/files/108182293/VietKungFu.com_ShaolinSoccer.avi .004
http://rapidshare.com/files/108182254/VietKungFu.com_ShaolinSoccer.avi .005
http://rapidshare.com/files/108182186/VietKungFu.com_ShaolinSoccer.avi .006

http://www.megaupload.com/?f=DQD13XXJ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7. Đường Bá Hổ điểm Thu Hương - Flirting Scholar
http://rapidshare.com/files/108182058/CTT-DuongBaHo.avi.001
http://rapidshare.com/files/108182017/CTT-DuongBaHo.avi.002
http://rapidshare.com/files/108181968/CTT-DuongBaHo.avi.003
http://rapidshare.com/files/108181935/CTT-DuongBaHo.avi.004
http://rapidshare.com/files/108181952/CTT-DuongBaHo.avi.005
http://rapidshare.com/files/108181777/CTT-DuongBaHo.avi.006
http://rapidshare.com/files/108181778/CTT-DuongBaHo.avi.007
http://rapidshare.com/files/108181792/CTT-DuongBaHo.avi.008
http://rapidshare.com/files/108181718/CTT-DuongBaHo.avi.009
http://rapidshare.com/files/108181676/CTT-DuongBaHo.avi.010
http://rapidshare.com/files/108181590/CTT-DuongBaHo.avi.011
http://rapidshare.com/files/108181479/CTT-DuongBaHo.avi.012

http://www.megaupload.com/?f=S79FBJY5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8, 9, 10. Học Trường Uy Long 1, 2, 3 - Fight Back to School (My Hero)
http://rapidshare.com/files/108180723/CTT-HocTruongUyLong1.avi.001
http://rapidshare.com/files/108180683/CTT-HocTruongUyLong1.avi.002
http://rapidshare.com/files/108180652/CTT-HocTruongUyLong1.avi.003
http://rapidshare.com/files/108180688/CTT-HocTruongUyLong1.avi.004
http://rapidshare.com/files/108180480/CTT-HocTruongUyLong1.avi.005
http://rapidshare.com/files/108180413/CTT-HocTruongUyLong1.avi.006
http://rapidshare.com/files/108180340/CTT-HocTruongUyLong1.avi.007
http://rapidshare.com/files/108180276/CTT-HocTruongUyLong1.avi.008
http://rapidshare.com/files/108180262/CTT-HocTruongUyLong2.avi.001
http://rapidshare.com/files/108180164/CTT-HocTruongUyLong2.avi.002
http://rapidshare.com/files/108180153/CTT-HocTruongUyLong2.avi.003
http://rapidshare.com/files/108180118/CTT-HocTruongUyLong2.avi.004
http://rapidshare.com/files/108179982/CTT-HocTruongUyLong2.avi.005
http://rapidshare.com/files/108179961/CTT-HocTruongUyLong2.avi.006
http://rapidshare.com/files/108179762/CTT-HocTruongUyLong2.avi.007
http://rapidshare.com/files/108179839/CTT-HocTruongUyLong3.avi.001
http://rapidshare.com/files/108179764/CTT-HocTruongUyLong3.avi.002
http://rapidshare.com/files/108179742/CTT-HocTruongUyLong3.avi.003
http://rapidshare.com/files/108108258/CTT-HocTruongUyLong3.avi.004
http://rapidshare.com/files/108108194/CTT-HocTruongUyLong3.avi.005
http://rapidshare.com/files/108108138/CTT-HocTruongUyLong3.avi.006

http://www.megaupload.com/?f=MZBNO949
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11. Tuyệt Đỉnh Kung Fu - Kung Fu Hustle (English Sub)
http://www.megaupload.com/?f=2AZKTGWF
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12. Sư huynh chàng quỷ - Look Out, Officer
http://rapidshare.com/files/108107788/CTT-LookOutOfficer.avi.001
http://rapidshare.com/files/108107760/CTT-LookOutOfficer.avi.002
http://rapidshare.com/files/108107864/CTT-LookOutOfficer.avi.003
http://rapidshare.com/files/108107587/CTT-LookOutOfficer.avi.004
http://rapidshare.com/files/108107799/CTT-LookOutOfficer.avi.005
http://rapidshare.com/files/108107529/CTT-LookOutOfficer.avi.006
http://rapidshare.com/files/108107466/CTT-LookOutOfficer.avi.007
http://rapidshare.com/files/108107389/CTT-LookOutOfficer.avi.008
http://rapidshare.com/files/108107382/CTT-LookOutOfficer.avi.009
http://rapidshare.com/files/108107418/CTT-LookOutOfficer.avi.010
http://rapidshare.com/files/108107237/CTT-LookOutOfficer.avi.011

http://www.megaupload.com/?f=3RJ07KJ2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
13. Phán xét cuối cùng (Tích Lịch Tiên Phong) - Final Justice

http://rapidshare.com/files/108107142/CTT-PhichLichTienPhong.avi.001
http://rapidshare.com/files/108107102/CTT-PhichLichTienPhong.avi.002
http://rapidshare.com/files/108107090/CTT-PhichLichTienPhong.avi.003
http://rapidshare.com/files/108107024/CTT-PhichLichTienPhong.avi.004
http://rapidshare.com/files/108106993/CTT-PhichLichTienPhong.avi.005
http://rapidshare.com/files/108106980/CTT-PhichLichTienPhong.avi.006
http://rapidshare.com/files/108106946/CTT-PhichLichTienPhong.avi.007
http://rapidshare.com/files/108106830/CTT-PhichLichTienPhong.avi.008

http://www.megaupload.com/?f=JERDA43K
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14. Quan Xẩm Lốc Cóc - Hail the Judge
http://rapidshare.com/files/108105898/CTT-QuanXamLocCoc.avi.001
http://rapidshare.com/files/108105905/CTT-QuanXamLocCoc.avi.002
http://rapidshare.com/files/108105780/CTT-QuanXamLocCoc.avi.003
http://rapidshare.com/files/108105726/CTT-QuanXamLocCoc.avi.004
http://rapidshare.com/files/108105723/CTT-QuanXamLocCoc.avi.005
http://rapidshare.com/files/108105712/CTT-QuanXamLocCoc.avi.006
http://rapidshare.com/files/108105671/CTT-QuanXamLocCoc.avi.007

http://www.megaupload.com/?f=DB5KUCGD
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15. Quốc Sản 007 - From Beijing with Love
http://rapidshare.com/files/108105544/CTT-QuocSan007.avi.001
http://rapidshare.com/files/108105545/CTT-QuocSan007.avi.002
http://rapidshare.com/files/108105525/CTT-QuocSan007.avi.003
http://rapidshare.com/files/108105454/CTT-QuocSan007.avi.004
http://rapidshare.com/files/108105472/CTT-QuocSan007.avi.005
http://rapidshare.com/files/108105387/CTT-QuocSan007.avi.006
http://rapidshare.com/files/108105345/CTT-QuocSan007.avi.007
http://rapidshare.com/files/108105274/CTT-QuocSan007.avi.008

http://www.megaupload.com/?f=CBVKZY01
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
16, 17. Tân Lục Đỉnh Kí 1 (Royal Tramp)& Tân Lục Đỉnh Kí 2(Thần Long giáo)(Royal Tramp II)

http://rapidshare.com/files/108105071/CTT-TanLucDinhKi1.avi.001
http://rapidshare.com/files/108105028/CTT-TanLucDinhKi1.avi.002
http://rapidshare.com/files/108105000/CTT-TanLucDinhKi1.avi.003
http://rapidshare.com/files/108104970/CTT-TanLucDinhKi1.avi.004
http://rapidshare.com/files/108104928/CTT-TanLucDinhKi1.avi.005
http://rapidshare.com/files/108104890/CTT-TanLucDinhKi1.avi.006
http://rapidshare.com/files/108104865/CTT-TanLucDinhKi1.avi.007
http://rapidshare.com/files/108104729/CTT-TanLucDinhKi2.avi.001
http://rapidshare.com/files/108104715/CTT-TanLucDinhKi2.avi.002
http://rapidshare.com/files/108104673/CTT-TanLucDinhKi2.avi.003
http://rapidshare.com/files/108104651/CTT-TanLucDinhKi2.avi.004
http://rapidshare.com/files/108104674/CTT-TanLucDinhKi2.avi.005
http://rapidshare.com/files/108104519/CTT-TanLucDinhKi2.avi.006
http://rapidshare.com/files/108104338/CTT-TanLucDinhKi2.avi.007

http://www.megaupload.com/?f=8YJ7GWLF
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18. Tân Tinh Võ Môn - Fist of Fury
http://rapidshare.com/files/108104319/CTT-TanTinhVoMon.avi.001
http://rapidshare.com/files/108104259/CTT-TanTinhVoMon.avi.002
http://rapidshare.com/files/108104179/CTT-TanTinhVoMon.avi.003
http://rapidshare.com/files/108104194/CTT-TanTinhVoMon.avi.004
http://rapidshare.com/files/108104038/CTT-TanTinhVoMon.avi.005

http://www.megaupload.com/?f=A1WYUFDZ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19, 20. Tây Du Kí 1 & 2 (Tiên Phục Kì Duyên, Nguyệt Quang Bảo Hợp)
http://rapidshare.com/files/108103974/CTT-TayDuKi1.avi.001
http://rapidshare.com/files/108103972/CTT-TayDuKi1.avi.002
http://rapidshare.com/files/108103943/CTT-TayDuKi1.avi.003
http://rapidshare.com/files/108103881/CTT-TayDuKi1.avi.004
http://rapidshare.com/files/108103851/CTT-TayDuKi2.avi.001
http://rapidshare.com/files/108103842/CTT-TayDuKi2.avi.002
http://rapidshare.com/files/108103801/CTT-TayDuKi2.avi.003
http://rapidshare.com/files/108103772/CTT-TayDuKi2.avi.004
http://rapidshare.com/files/108103691/CTT-TayDuKi2.avi.005

http://www.megaupload.com/?f=IL6BNXLB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
21. Tế Công - The Mad Monk
http://rapidshare.com/files/108103571/CTT-TeCong.avi.001
http://rapidshare.com/files/108103552/CTT-TeCong.avi.002
http://rapidshare.com/files/108103541/CTT-TeCong.avi.003
http://rapidshare.com/files/108103554/CTT-TeCong.avi.004
http://rapidshare.com/files/108103535/CTT-TeCong.avi.005
http://rapidshare.com/files/108103314/CTT-TeCong.avi.006

http://www.megaupload.com/?f=72EI4YB6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22. Thần Ăn - God of Cookery
http://rapidshare.com/files/108103155/CTT-ThanAn.avi.001
http://rapidshare.com/files/108103128/CTT-ThanAn.avi.003
http://rapidshare.com/files/108103118/CTT-ThanAn.avi.002
http://rapidshare.com/files/108103081/CTT-ThanAn.avi.004
http://rapidshare.com/files/108103043/CTT-ThanAn.avi.005
http://rapidshare.com/files/108103030/CTT-ThanAn.avi.004
http://rapidshare.com/files/108102939/CTT-ThanAn.avi.006

http://www.megaupload.com/?f=LQQW3BH3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23, 24, 25. Thánh Bài 1, 2 & 3 (All for the winners 1, 2 & Return to Shanghai)

http://rapidshare.com/files/108102712/CTT-ThanhBai1.avi.001
http://rapidshare.com/files/108102651/CTT-ThanhBai1.avi.002
http://rapidshare.com/files/108102638/CTT-ThanhBai1.avi.003
http://rapidshare.com/files/108102596/CTT-ThanhBai1.avi.004
http://rapidshare.com/files/108102482/CTT-ThanhBai1.avi.005
http://rapidshare.com/files/108102455/CTT-ThanhBai2.avi.001
http://rapidshare.com/files/108102450/CTT-ThanhBai2.avi.002
http://rapidshare.com/files/108102380/CTT-ThanhBai2.avi.003
http://rapidshare.com/files/108102401/CTT-ThanhBai2.avi.004
http://rapidshare.com/files/108102300/CTT-ThanhBai2.avi.005
http://rapidshare.com/files/108101973/CTT-ThanhBai3.avi.001
http://rapidshare.com/files/108102019/CTT-ThanhBai3.avi.002
http://rapidshare.com/files/108101851/CTT-ThanhBai3.avi.003
http://rapidshare.com/files/108101865/CTT-ThanhBai3.avi.004
http://rapidshare.com/files/108101819/CTT-ThanhBai3.avi.005
http://rapidshare.com/files/108101800/CTT-ThanhBai3.avi.006
http://rapidshare.com/files/108101751/CTT-ThanhBai3.avi.007
http://rapidshare.com/files/108101712/CTT-ThanhBai3.avi.008
http://rapidshare.com/files/108101671/CTT-ThanhBai3.avi.009
http://rapidshare.com/files/108101616/CTT-ThanhBai3.avi.010
http://rapidshare.com/files/108101568/CTT-ThanhBai3.avi.011
http://rapidshare.com/files/108102472/CTT-ThanhBai3.avi.012

http://www.megaupload.com/?f=PFUE3EUN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
26. Tình Yêu Và Cuộc Đời - Love Is Love

http://rapidshare.com/files/108101430/CTT-TinhYeuCuocDoi.avi.001
http://rapidshare.com/files/108101443/CTT-TinhYeuCuocDoi.avi.002
http://rapidshare.com/files/108101178/CTT-TinhYeuCuocDoi.avi.003
http://rapidshare.com/files/108101223/CTT-TinhYeuCuocDoi.avi.004
http://rapidshare.com/files/108101046/CTT-TinhYeuCuocDoi.avi.005

http://www.megaupload.com/?f=0YZTUAHJ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
27. Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi - King of Beggars
http://rapidshare.com/files/108100854/CTT-ToKhatNhi.avi.001
http://rapidshare.com/files/108100839/CTT-ToKhatNhi.avi.002
http://rapidshare.com/files/108100796/CTT-ToKhatNhi.avi.003
http://rapidshare.com/files/108100780/CTT-ToKhatNhi.avi.004
http://rapidshare.com/files/108100804/CTT-ToKhatNhi.avi.005
http://rapidshare.com/files/108100720/CTT-ToKhatNhi.avi.006
http://rapidshare.com/files/108100716/CTT-ToKhatNhi.avi.007
http://www.megaupload.com/?f=N41UG26W
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28. Long Phụng trà lâu - Lung Fung Restaurant
http://rapidshare.com/files/108100498/CTT-TraLauLongPhung.avi.001
http://rapidshare.com/files/108100435/CTT-TraLauLongPhung.avi.002
http://rapidshare.com/files/108100436/CTT-TraLauLongPhung.avi.003
http://rapidshare.com/files/108100330/CTT-TraLauLongPhung.avi.004
http://rapidshare.com/files/108100331/CTT-TraLauLongPhung.avi.005
http://rapidshare.com/files/108100366/CTT-TraLauLongPhung.avi.006
http://rapidshare.com/files/108100264/CTT-TraLauLongPhung.avi.007
http://www.megaupload.com/?f=7ZJDL3EQ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
29. Trạng Sư Xảo Quyệt - Lawyer Lawyer
http://rapidshare.com/files/108100077/CTT-TrangSuXaoQuyet.avi.001
http://rapidshare.com/files/108100050/CTT-TrangSuXaoQuyet.avi.002
http://rapidshare.com/files/108100016/CTT-TrangSuXaoQuyet.avi.003
http://rapidshare.com/files/108099936/CTT-TrangSuXaoQuyet.avi.004
http://rapidshare.com/files/108099925/CTT-TrangSuXaoQuyet.avi.005
http://rapidshare.com/files/108099857/CTT-TrangSuXaoQuyet.avi.006
http://rapidshare.com/files/108099818/CTT-TrangSuXaoQuyet.avi.007

http://www.megaupload.com/?f=BM57DW0T
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30. Vỏ Quýt Dày có Móng Tay Nhọn - Curry and Pepper
http://rapidshare.com/files/108099653/CTT-VQDMTN.avi.001
http://rapidshare.com/files/108099773/CTT-VQDMTN.avi.002
http://rapidshare.com/files/108099617/CTT-VQDMTN.avi.003
http://rapidshare.com/files/108099706/CTT-VQDMTN.avi.004
http://rapidshare.com/files/108099494/CTT-VQDMTN.avi.005
http://rapidshare.com/files/108099636/CTT-VQDMTN.avi.006
http://rapidshare.com/files/108099380/CTT-VQDMTN.avi.007
http://www.megaupload.com/?f=9CZI3Y8V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
31. Vua Bi Da (Long Đích Truyền Nhân) - Legend of the Dragon
http://rapidshare.com/files/108099210/CTT-VuaBiDa1.avi.001
http://rapidshare.com/files/108099162/CTT-VuaBiDa1.avi.002
http://rapidshare.com/files/108099135/CTT-VuaBiDa1.avi.003
http://rapidshare.com/files/108099093/CTT-VuaBiDa1.avi.004
http://rapidshare.com/files/108099016/CTT-VuaBiDa2.avi.001
http://rapidshare.com/files/108098962/CTT-VuaBiDa2.avi.002
http://rapidshare.com/files/108098934/CTT-VuaBiDa2.avi.003

http://www.megaupload.com/?f=ZR9JKNXE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
32. Vua Hài Kịch - King of Comedy
http://rapidshare.com/files/108098828/CTT-VuaHaiKich.avi.001
http://rapidshare.com/files/108098780/CTT-VuaHaiKich.avi.002
http://rapidshare.com/files/108098647/CTT-VuaHaiKich.avi.003
http://rapidshare.com/files/108098705/CTT-VuaHaiKich.avi.004
http://rapidshare.com/files/108098579/CTT-VuaHaiKich.avi.005
http://rapidshare.com/files/108098580/CTT-VuaHaiKich.avi.006
http://rapidshare.com/files/108098514/CTT-VuaHaiKich.avi.007

http://www.megaupload.com/?f=YMFKY64G
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
33. Vua Phá Hoại - Love on Delivery (King of Destruction)

http://rapidshare.com/files/108098322/CTT-VuaPhaHoai.avi.001
http://rapidshare.com/files/108098323/CTT-VuaPhaHoai.avi.002
http://rapidshare.com/files/108098231/CTT-VuaPhaHoai.avi.003
http://rapidshare.com/files/108098182/CTT-VuaPhaHoai.avi.004
http://rapidshare.com/files/108098159/CTT-VuaPhaHoai.avi.005
http://rapidshare.com/files/108098143/CTT-VuaPhaHoai.avi.006
http://rapidshare.com/files/108098021/CTT-VuaPhaHoai.avi.007

http://www.megaupload.com/?f=HLE4N9A4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
34. Hoàng Tử Bánh Trứng (Hoàng tử bảnh bao) - The Lucky Guy
http://rapidshare.com/files/108098004/HTBanhTrung1.wmv
http://rapidshare.com/files/108097877/HTBanhTrung2.wmv
http://rapidshare.com/files/108097797/HTBanhTrung3_chunk_2.wmv
http://rapidshare.com/files/108097784/HTBanhTrung3_chunk_1.wmv

http://www.megaupload.com/?f=DHAI6AKZ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
35. CJ7 (phim mới 2008) - Trường Giang thất hào(English sub)
http://www.megaupload.com/?f=QVMZS8RJ