Em nghỉ lâu wá nên wên cái host up hình rồi mấy admin cho em hỏi có cái host nào ngon ngon em up hình với nếu host nhà thì ngon hết biết