PHÍM TẮT CÔNG CỤ

Alt + < hoặc Backspace quay v&#234;̀ trang trước

Alt + > hoặc Shift + Backspace ti&#234;́n tới trang trước khi quay v&#234;̀

Alt + Home trở v&#234;̀ trang chủ mặc định

Ctrl + O mở m&#244;̣t trang

F5 hoặc Ctrl + R tải lại m&#244;̣t trang

Ctrl + F5 hoặc Ctrl + Shift + R tải lại m&#244;̣t trang và ghi đè l&#234;n vùng đ&#234;̣m

Esc dừng tải m&#244;̣t trang

Làm vi&#234;̣c với trang web hi&#234;̣n hành

Phím tắt C&#244;ng dụng

Home di chuy&#234;̉n v&#234;̀ phía đ&#226;̀u trang

End di chuy&#234;̉n v&#234;̀ phía cu&#244;́i trang

F6 di chuy&#234;̉n đ&#234;́n khung ti&#234;́p theo

Shift + F6 di chuy&#234;̉n đ&#234;́n khung phía trước

Ctrl + U xem mã ngu&#244;̀n của trang

Ctrl + P in trang hi&#234;̣n hành

Ctrl + S lưu trang hi&#234;̣n hành

Ctrl + - giảm cỡ chữ

Ctrl + + tăng cỡ chữ

Ctrl + 0 phục h&#244;̀i cỡ chữ mặc địnhPHÍM TẮT CHỨC NĂNG

Ctrl + C sao chép

Ctrl + X cắt

Delete xóa

Ctrl + V dán

Ctrl + Z hoàn lại tác vụ vừa thực hi&#234;̣n

Ctrl + Y phục h&#244;̀i lại tác vụ vừa hoàn tác

Ctrl + A chọn t&#226;́t cả


TÌM KI&#202;́M


Ctrl + F T́m kiếm

F3, Ctrl + G T́m lại nội dung cũ

' t́m một li&#234;n kết m&#224; bạn gơ v&#224;o

/ t́m một nội dung m&#224; bạn gơ v&#224;o

Shift + F3 t́m những nội dung ph&#237;a trước

Ctrl + K, Ctrl + E t́m trang web, khi đ&#243; Firefox sẽ li&#234;n kết đến m&#225;y t́m kiếm GoogleCửa sổ v&#224; thẻ (tab)


Ctrl + W, Ctrl + F4 Đ&#243;ng một thẻ của Firefox

Ctrl + Shift + W, Alt + F4 Đ&#243;ng cửa sổ Firefox

Ctrl + Mũi t&#234;n tr&#225;i, Ctrl + Mũi t&#234;n l&#234;n Chuyển thẻ sang b&#234;n tr&#225;i (Khi thẻ đang được chọn)

Ctrl + Mũi t&#234;n phải, Ctrl + Mũi t&#234;n xuống Chuyển thẻ sang b&#234;n phải (khi thẻ đang được chọn)

Ctrl + Home Chuyển thẻ về vị tr&#237; đầu ti&#234;n (khi thẻ đang được chọn)

Ctrl + End Chuyển thẻ về vị tr&#237; cuối c&#249;ng (khi thẻ đang được chọn)

Ctrl + T Tạo một thẻ mới

Ctrl + N Tạo một cửa sổ Firefox mới

Ctrl + Tab, Ctrl + Page Down Chuyển sang duyệt thẻ tiếp theo.

Alt + Enter Mở địa chỉ đang chọn sang một thẻ mới

Ctrl + Shift + Tab, Ctrl + Page Up Chuyển sang duyệt thẻ ph&#237;a trước.

Ctrl + (1 đến 9) Chuyển sang duyệt thẻ theo số thứ tự.L&#224;m việc với c&#225;c c&#244;ng cụCtrl + Shift + D Đ&#225;nh dấu tất cả c&#225;c thẻ

Ctrl + D Đ&#225;nh dấu trang hiện h&#224;nh

Ctrl + B, Ctrl + I Hiển thị cửa sổ quản lư c&#225;c đ&#225;nh dấu

Ctrl + J Hiển thị cửa sổ tŕnh quản lư download

Ctrl + H Hiển thị cửa sổ quản lư nhật kư lịch sử truy cập

Ctrl + Shift + Delete X&#243;a những th&#244;ng tin ri&#234;ng tư được lưu trong l&#250;c truy cập như địa chỉ email, mật khẩu ...C&#225;c chức năng kh&#225;cCtrl + Enter th&#234;m www...com v&#224;o địa chỉ bạn đă gơ

Shift + Enter th&#234;m www...net v&#224;o địa chỉ bạn đă gơ

Ctrl + Shift + Enter th&#234;m www... org v&#224;o địa chỉ bạn đă gơ

Shift + Del X&#243;a những th&#244;ng tin đă gơ trong c&#225;c &#244; chữ được lưu lại phục vụ cho chức năng AutoComplete.

F11 bật tắt chế độ xem trang web to&#224;n m&#224;n h́nh

Ctrl + M mở cửa sổ soạn email mới - khi đ&#243; Firefox sẽ li&#234;n kế đến tŕnh gửi mail mặc định Outlook Express.

Alt + D, Ctrl + L, F6 chuyển con trỏ v&#224; chọn v&#249;ng thanh địa chỉ trang web.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: