Làm ơn chỉ cho em biết cách đánh chữ trên file ảnh với . Thường ảnh của anh Huy co chu VNMON ấy thì làm như thế nào