Tui muốn hỏi nghĩa của từ "vnmon" là gì nhỉ, ai biết giải đáp dùm!!!