Xin vnmon mở 1 topic yêu cấu nhạc nhóc sẽ quản lí topic này và sẽ đáp ứng nhạc thành viên vnmon yêu cầu .Thanks vnmonm