for N72,7610, 7650, 6600, 3650, 3660, N-Gage.... Bộ từ điển này gồm các dữ liệu cũ và mới như sau:

* Anh - Việt
* Việt - Anh
* Đức - Việt
* Việt - Đức
* Pháp - Việt
* Việt - Pháp
* Việt - Việt
* Anh - Anh





Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: