Có 3 ông sư đi cùng với 3 con quỷ. Trên đường đi như vậy thì bắt gặp một con sông. Trên con sông đấy có 1 chiếc ghe, mà chiếc ghe này chỉ chở một lần tối đa là hai ngươi thôi kô chở hơn được nữa.

1. Làm sao các bạn đứa được 3 ông sư và cùng 3 con quỷ qua sông
2. Số quỷ nhiều hơn ông sư thì xem như sư chết
3. Số sư nhiều hơn quỷ thì không vấn đề.

Vậy các bạn chuyển qua sông hộ mình mấy người này nhé!