Có một cây cột cao 7m
một con ốc sên trèo lên cây cột
ban ngày nó đi được 3m
nhưng ban đêm nó tuột xuống 2m
Vậy hỏi các bạn con ốc sên ấy bò lên được đỉnh cột
Mất thời gian là mấy ngày?