Diễn đàn nên chuyển từ vbb sang discuz duyệt vừa nhanh vừa miễn phí, cái vbb này không có bản quyền mệt nhỉ