Bà Bùi Bê bán bún bò bên bờ biển Bác Bộ, bị bọn bộ binh bắt, bắn: bình bình...bình bình. Bể bụng bầu, bà bỏ bạn bỏ bè, bỏ buôn bỏ bán, bỏ bồ, bỏ bịch, băng bó ba bốn bửa.......