Xin lỗi anh em VNM Ngô Bích Thão có quá nhiều pic!nên lịch sự không thễ post hết.