Với ảnh 3D chuyển động, rất dễ học:

Paper Folding 3D v1.20

download here : Download