Ta thực hiện bằng cách đưa dữ liệu sai vào CMOS thông qua các cổng xuất nhập 70h và 71h. Ta thực hiện như sau:

Vào Command Prompt
Gỏ lệnh debug và ấn enter
Từ dấu nhắc của trình Debug ta thực hiện các lệnh sau:

-o 70 70 Enter
-o 71 71 Enter
-q Enter

Khởi động máy lại và BIOS sẽ xoá CMOS ngay.

Giải thích các lệnh DEBUG

-Lệnh -o [X] [Y] sẽ xuất giá trị Y ra cổng X (nhớ là X,Y là số viết với hệ 16 đấy)
-Lệnh -q để thoát debug.

Nếu bạn nào biết Pascal thì có thể viết chương trính xóa CMOS với 2 dòng lệnh đơn giãn sau:

Port[$70]:=70;
Port[$71]:=71;

Còn đối với máy tính yêu cầu nhập mật khẩu ngay khi boot máy thì chúng ta chỉ cón cách clear CMOS bằng cách set jumper hay tháo pin. Vì có dùng được máy đâu mà gỏ lệnh

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: