mở notepad ra copy đoạn sau vào
Code:
Option Explicit
Dim WshShell
Set WshShell=CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run"""C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe"""
WScript.Sleep 1500
WshShell.AppActivate"Sign In"
WScript.Sleep 200
WshShell.SendKeys"nick yahoo của bạn"
WScript.Sleep 200
WshShell.SendKeys"{TAB}"
WshShell.SendKeys"pw của bạn"
WScript.Sleep 200
WshShell.Sendkeys"{Enter}"
sau đó save file trên lại thành file dạng *.vbs
đó mỗi khi đăng nhập chỉ cần chạy file trên là tự động đăng nhập
cái này thì con trojan và keylog của các hacker là móm mỏ

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: