Trường Học Uy Long1:
http://video.google.com/videoplay?do...arch&plindex=1
Trường Học Uy Long2:
http://video.google.com/videoplay?do...arch&plindex=3
Trường Học Uy Long3:
http://video.google.com/videoplay?do...arch&plindex=2

link never die các bác cứ từ từ mà dow kh phải link cùi như của bác Huy đâu