Lần đầu tiên MĐ gặp TS .
MĐ: TS, bạn làm nghề gì ?
TS: Tớ còn trẻ .
Hỏi nghề TS ?