1. Xe gì hai bánh mà có số lui (de)?

2. Cây gì dài nhất?

3. Xe gì không có động cơ mà có khói?

4. Trên nhấp dưới đau, dưới nhấp trên sường? Là cái gì?

5. Lột quần thấy lông, Lột lông thấy hột, Lặc hột thấy gì?

Nhanh tay đi các anh em hi....hi