Chắc các bạn đã từng xem "Chiếc nón kì diệu cùa Anh Long Vũ" dẫn chương trình rồi chứ. Thì thể lệ cũng giống như chương trình vậy thôi. Tôi đố các bạn như sau:

* Người đàn bà ghét nhất người đàn ông ở điểm nào?

- Gồm có 3 ô chữ

Ghi chú: (!-!uy sirius & Anhbap kô được tham gia vỉ tôi đã giải cho rôi)