Câu 1:
Có miệng không lưỡi, có võ không ruột
Để nằm thì im, động đến thì kêu.
Là cái gì?

Câu 2:
Ăn đằng rốn, nhả đằng lưng
Là cái gì?

Câu 3:
Ba mươi con nhốt một lồng
Mười con có mồng, hai mươi con không
Là gì?

Câu 4:
Cái gì không đánh mà sưng?

Câu 5:
Vừa bằng bó củi, lủi thủi bờ ao
Con chó lao xao
Là người gì?