Cái gì ngày mưa dùng ít, ngày nắng dùng nhiều?

Cái gì không sơn mà đỏ?

Cái gì không gõ mà kêu?

Cái gì không khều mà rụng?

Cái gì ngày dùng nhiều mà đêm lại ít dùng?