Thật sự tôi rất thích có 1 cái đồng hồ hiệu Rolex.Nhưng vì lý do tài chính lên ko thể có đc, rất may khi tôi tìm đc 1 bài báo về post đồng hồ lên Blog.Tôi xin chia sẻ cho mọi người

TRên đó là các loại theo ~~>Tôi xin đưa cho các bạn đoạn Code HTML theo thứ tự từ trên xuống bạn thích cái nào thì theo thứ tự mà lấy nha :1.Chèn đoạn Code HTML: <embed src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer06.swf" quality="high" width="300" height="300" name="calendar" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /2.Chèn đoạn Code HTML: <embed src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer02.swf" quality="high" width="100" height="100" name="calendar" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />3.Chèn đoạn Code HTML: <embed src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer03.swf" quality="high" width="120" height="120" name="calendar" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />4.Chèn đoạn code HTML: <embed src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer05.swf" quality="high" width="135" height="155" name="calendar" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />5.Chèn đoạn code HTML: <embed src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer01.swf" quality="high" width="300" height="200" name="nackvision_timer01" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />6.Chèn đoạn code HTML: <embed src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer04.swf" quality="high" width="303" height="305" name="nackvision_timer04" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />

Bạn đã lựa chjon cho mình cái đồng hồ nào chưa ?


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: