Fim này hơi cũ mà có vài màng cấp 3

Tập 1 http://www.megaupload.com/?d=MUXRVPHQ

Tập 2 http://www.megaupload.com/fr/?d=8ROLWEB5