Bản Tình Ca Mùa Đông, mỗi tập trên dưới 600 MB, dài khoảng 60 phút

Tập 1:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=1MB227FS
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=QA89OYE5
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=U6CALFUV
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=KJBOJH0I
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=WWMG9RTA
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=AMJBD6E2

Tập 2:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=OG98KLWP
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=KJC72ZA8
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=RZ5WF16T
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=LNVCL0GA
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=WW3869HK
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=90AXUCMW

Tập 3:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=2ULPBOB2
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=IOWQ85VD
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=FKI5IK0D
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=XZ0Z61H3
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=SSH5PFHX
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=A9HC4TPH

Tập 4:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=UGSNW7SR
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=4ROYZACT
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=8QFG72RI
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=VCGRZM1Q
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=OJECN551
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=KBJW9HCK

Tập 5:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=26R7CCOG
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=0I8ELOUG
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=4WSOA7ZT
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=K52BWUS5
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=U1NDS1IY
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=TDN9RK5J

Tập 6:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=6SNF64GG
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=PD1TXV2M
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=YETZQNOG
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=2299I9JW
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=4I3K08Q5
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=1NL7F4BR

Tập 7:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=K8L9HFR6
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=SU3DK0UQ
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=2FTIK3CO
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=NJMJIPA3
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=GST8WUL4
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=CN5NHASB

Tập 8:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=LKQTOLB6
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=4GV87MXQ
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=1D89MF1Y
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=G50XBDY1
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=LA52VJP8
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=1ZAE3LXD
- phần 7 - http://www.megaupload.com/?d=MDX07J0L

Tập 9:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=JFQ1SWOW
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=NKZ14H0R
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=YHNWHTAT
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=QTXCK9HP
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=ATI4GM16
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=DDE42KB6

Tập 10:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=U9ME1AID
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=Z4X75RH8
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=JV5LCO8O
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=AOI5WAME
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=TRK5OBH7
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=1VIQ5SIF
- phần 7 - http://www.megaupload.com/?d=NU5OGCUT

Tập 11:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=2PN6WXSQ
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=XWFV2BKO
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=UD66L4N3
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=DDPZ60IC
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=GAZOUO51
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=Y2CTMM0J

Tập 12:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=GTCA2YYN
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=PZPIJWJE
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=7YONWMUG
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=MAKH4NU7
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=XUAQJHAL
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=WCLE1KHU

Tập 13:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=XMMQK2LW
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=R42RF3OW
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=NSFIEJ7F
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=DB496BQI
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=EHB69XEZ
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=2PCH1L58
- phần 7 - http://www.megaupload.com/?d=K9YZATFZ

Tập 14:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=NDCJJO1F
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=2G5NNU91
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=OF02SW6H
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=3QB2FVBT
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=3DEJ1BQ8
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=DGOFJHXM

Tập 15:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=5VXG7EEZ
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=MHZK2C64
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=Z6LK90B0
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=TLWNR806
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=8FD865K6
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=2AM6HRUL
- phần 7 - http://www.megaupload.com/?d=1NXFOSVU

Tập 16:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=IMVH26W0
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=RM335083
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=IG27ERXO
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=O11117K2
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=7T2TE7PP
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=Z8DWRBBJ
- phần 7 - http://www.megaupload.com/?d=CLDIEIMM

Tập 17:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=CSQOAFRR
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=53LMQ33D
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=ET5XFZ0X
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=4J94BGEV
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=E56DWJLX
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=1D2HPRJL

Tập 18:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=YVNEBO7T
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=VLH57VLY
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=GEYFH2HD
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=XVCNLLQW
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=D2PPHZ06
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=8WFWHIET

Tập 19:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=RIP4C3LJ
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=K1GA5HB4
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=4NG5VVKJ
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=3ZZGQN1Y
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=0DCEMPU9
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=GTFD2820
- phần 7 - http://www.megaupload.com/?d=O1TND30D

Tập 20:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=IO4SBDG7
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=5N99O7LK
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=RCU9PTRF
- phần 4 - http://www.megaupload.com/?d=18NSRGTL
- phần 5 - http://www.megaupload.com/?d=P3SOI14X
- phần 6 - http://www.megaupload.com/?d=0SMIGLN2
- phần 7 - http://www.megaupload.com/?d=LBVQVP00

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: