dis me sờ vú mà hết bệnh chắc mình cũng bán nhà theo thằng này hoc nghề