Vẫn vào thường xuyên, tuần 2,3 lần. Công nhận là ko còn xôm như ngày xưa